ศิลปะสร้างสรรค์จากการสันนิษฐานรูปลักษณ์โบราณสถาน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม

ระหว่างวันที่ 6 – 30 มกราคม 2555 เวลา 10:00 – 18:00 น. (เว้นวันอาทิตย์)

ณ PSG Art Gallery หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

 

ที่มาของโครงการ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2553       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะทางโบราณคดีของไทยมากว่า 40 ปี ซึ่งท่านได้ทำการทบทวนข้อมูลจากซากโบราณสถานในอดีต เช่น สุโขทัย ศรีสัชชนาลัย และพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการวิจัยจากหลักทางด้านประวัติศาสตร์ ทำให้ท่านจัดทำรูปแบบตามสันนิษฐานจนได้เป็นผลสำเร็จ พร้อมกับการจัดพิมพ์เป็นแผ่นป้าย เพื่อเผยแพร่รูปแบบตามสันนิษฐานไว้ และติดตั้งในแหล่งโบราณสถานดังกล่าว ซึ่งงบประมาณในการดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของกรมศิลปากร และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในเวลาต่อมา ท่านได้พัฒนารูปแบบภาพตามสันนิษฐานเหล่านั้นอีก ด้วยการจัดวางรูปทรง โดยใช้วิธีการเพิ่ม ลดลัน และตัดทอน ในทัศนะทางศิลปะของตนเอง เพื่อนำมาสู่แนวความคิด และรูปแบบการนำเสนอใหม่ ซึ่งในศิลปกรรมที่เกิดจากการผสมผสาน ระหว่างผลงานการวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์และทัศนศิลป์ ที่มาควบคู่กับสำนึกของการอนุรักษ์โบราณสถานดังกล่าว เชื่อว่า จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมไทย สถาบันการศึกษา วงการศิลปะ และผู้ที่สนใจศิลปะ ในการเข้าใจอดีต พร้อมกับการพัฒนาศิลปะให้ก้าวย่างไปในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน : 6-30 มกราคม 2555

สถานที่ : หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ติดต่อ : โทร.02-221-0820

เว็บไซต์ : www.psgartgallery.su.ac.th.

 

Comments are closed.